Banner Image

PRIVACY STATEMENT VAN EYES + MORE

ONZE PRIVACYVERKLARING

In het hiernavolgende informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedure wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang

PRIVACY POLICY

Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) is:


eyes + more

Papland 21

4206 CK Gorinchem

Netherlands

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via data-protection@eyesandmore.nl of op ons postadres onder vermelding van ‘functionaris voor gegevensbescherming’.

U heeft tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:


3.1 Algemene rechten

U heeft recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover u toestemming heeft verleend voor verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze tegen over ons met toekomstige werking in te trekken.


3.2 Rechten inzake de gegevensverwerking overeenkomstig het gerechtvaardigd belang

U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt e), AVG (verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG (verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als u bezwaar heeft gemaakt, staken wij de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


3.3 Rechten inzake direct marketing

Voor zover wij de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, heeft u overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.


3.4 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een aangewezen toezichthoudende autoriteit over het door ons verwerken van uw persoonsgegevens.

Als u onze website enkel gebruikt om informatie te vinden, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG:

–IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, het verschil in tijdzones met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de overgebrachte hoeveelheid gegevens, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware.

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Voor zover wij via ons contactformulier gegevens opvragen die niet noodzakelijk zijn voor het opnemen van contact, hebben wij deze gegevens als optioneel gemarkeerd. Deze gegevens worden door ons gebruikt om uw aanvraag te concretiseren en beter te kunnen afhandelen. Het meedelen van deze gegevens geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er bovendien mee in dat wij, indien van toepassing, ook via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde voor de toekomst intrekken.

De in dit verband voorkomende gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan, indien wettelijke bewaringstermijnen van toepassing zijn.

6.1 Algemene informatie

Met uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze actuele aanbiedingen.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogeheten double opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail toesturen aan het opgegeven e-mailadres waarin wij u om bevestiging vragen of uw de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen.

Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adres, het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op. Het doeleinde van deze procedure is dat wij kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

Verplichte gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief zijn uw e-mailadres en de aanspreektitel. De invoer van overige, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel het toesturen van de nieuwsbrief. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. De intrekking kunt u kenbaar maken door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door contact op te nemen met de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming.


6.2 Newsletter tracking / MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert ten behoeve van het verkrijgen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadressen), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp beschikt over een certificering volgens het ‘EU-US-Privacy-Shield’. Het ‘Privacy-Shield’ is een akkoord tussen de Europese Unie (EU) en de VS dat de naleving van de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in de VS moet waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een met MailChimp verstuurde e-mail opent, maakt een in de e-mail verborgen bestand (zogeheten webbeacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht werd geopend en op welke links er eventueel werd geklikt. Bovendien wordt er technische informatie verzameld (bijv. het tijdstip van opvraging, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegeschreven aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze dient uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvanger.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een link ter beschikking. Daarnaast kunt u zich ook direct op de website voor de nieuwsbrief afmelden.

De gegevensverwerking wordt verricht op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a, AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De intrekking laat de rechtmatigheid van de reeds voltrokken gegevensverwerkingen onverlet.

De gegevens die u ons in bewaring heeft gegeven ten behoeve van het verkrijgen van de nieuwsbrief worden totdat u bent uitgeschreven voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen, en nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd. Dit laat de gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) onverlet.

Meer informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

U heeft de mogelijkheid om zich bij ons te registreren en een klantaccount aan te maken. Voor de registratie verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

  • aanspreektitel
  • voornaam
  • achternaam
  • e-mail
  • wachtwoord


Nadat u succesvol bent geregistreerd, ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang en kunt de door u ingevoerde gegevens inzien en beheren. De registratie geschiedt vrijwillig, maar kan een voorwaarde zijn om gebruik te maken van onze diensten.

Als u gebruikmaakt van ons portaal, slaan wij uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, indien van toepassing ook gegevens over de betaalwijze, op, totdat u uw toegang definitief wist. Voorts slaan wij de door u ingevoerde vrijwillige gegevens op voor de periode dat u gebruikmaakt van het portaal, voor zover u deze niet eerder verwijderd. Alle gegevens kunt u beheren en wijzigen in de beschermde klantomgeving. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), AVG.

Als u op onze website een online bestelling plaatst, verzamelen wij verschillende gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst. Rechtsgrond is de sluiting en uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AGV. De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de overeenkomst en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Voor het afhandelen van de betaling gebruiken wij verschillende paymentserviceproviders die altijd worden vermeld en direct uw ingevoerde gegevens opnemen en zodoende ontvanger zijn van uw persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de betalingsprocedure. Rechtsgrond voor het inschakelen van paymentserviceproviders is de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AGV. De opslag ten behoeve van de betaling geschiedt voor de duur van de betalingsverwerking.

U kunt bij ons bedrijf langs elektronische weg solliciteren, in het bijzonder via e-mail of webformulier. Uw gegevens zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie en niet aan derden doorgeven. Houdt u er alstublieft rekening mee dat onversleuteld verzonden e-mails onbeschermd worden doorgeven.

U kunt ook online bij ons bedrijf solliciteren via ons sollicitatieportaal. Uw online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding direct doorgegeven aan de personeelsafdeling en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie en niet aan derden doorgeven. Meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van de sollicitatieprocedure vindt u in de privacyverklaring van ons sollicitatieportaal.

Als u gesolliciteerd heeft naar een bepaalde functie en deze vacature reeds is vervuld of als wij u eveneens of nog beter geschikt achten voor een andere functie, zullen wij uw sollicitatie graag doorsturen binnen ons bedrijf. Deelt u ons alstublieft mee indien u geen toestemming verleend voor het doorsturen van uw sollicitatie.

Uw persoonsgegevens worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure direct gewist, dan wel na maximaal 6 maanden, voor zover u ons geen uitdrukkelijke toestemming verleend voor het langer opslaan van uw gegevens of indien er sprake is van de totstandkoming van een overeenkomst. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), AVG alsmede § 26 BDSG [Duitse wet bescherming persoonsgegevens].

10.1 Gebruik van cookies

Om het bezoeken van onze websites aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Wanneer u onze website opent, wordt u via een infobanner over het gebruik van cookies op deze website geïnformeerd en wordt u nogmaals op onze privacyverklaring gewezen. Op onze website maken wij onderscheid tussen noodzakelijke cookies, statistische cookies en marketingcookies. Aangezien u onze website zonder de noodzakelijke cookies niet goed kunt gebruiken, zijn deze standaard geactiveerd. Statistische en marketingcookies plaatsen wij echter alleen met uw toestemming, die u hier kunt geven en ook weer kunt intrekken.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking bij de inzet van cookies is bij noodzakelijke cookies enerzijds ons gerechtvaardigd belang bij de werking van de technische functionaliteit en anderzijds uw toestemming.

Lees meer in onze cookiestatement

Doorgifte van uw gegevens aan derden vindt plaats, indien wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, de doorgifte van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de doorgifte van uw gegevens of de doorgifte beantwoordt aan onze gerechtvaardigde belangen.

Externe dienstverleners en partnerondernemingen, bijvoorbeeld online paymentserviceproviders of het postorderbedrijf dat belast is met de verzending, krijgen uw gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling. In deze gevallen beperkt de omvang van de doorgegeven gegevens zich echter tot het noodzakelijke minimum. Voor zover onze dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen, waarborgen wij in het kader van de orderverwerking overeenkomstig artikel 28, AVG dat zij de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op dezelfde wijze in acht nemen. Neem hiertoe ook kennis van de betreffende privacyverklaringen van de aanbieder. Voor de content van externe diensten is de betreffende dienstaanbieder verantwoordelijk, waarbij wij voor zover haalbaar de diensten controleren op het in acht nemen van de wettelijke eisen.

Wij achten het belangrijk om uw gegevens binnen de EU / de EER te verwerken. Het kan echter voorkomen dat wij gebruikmaken van dienstverleners die buiten de EU / EER gegevens verwerken. In dat geval verzekeren wij ons ervan dat de ontvanger vóór de doorgifte van uw persoonsgegevens gezorgd heeft voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Daarmee wordt bedoeld dat op basis van EU-standaardovereenkomsten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-Privacy Shield, een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt behaald dat vergelijkbaar is met de standaarden binnen de EU.

13.1 Algemene informatie

Als u aan onze kansspelen deelneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u:

  • uw voor- en achternaam
  • aanhef (de heer/mevrouw)
  • uw postadres
  • uw e-mailadres


Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van onze kansspelen, om de winnaars per e-mail op de hoogte te stellen en om de prijzen per post te verzenden. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Wij zullen uw gegevens wissen wanneer deze voor de genoemde doeleinden niet langer vereist zijn. Dat is gewoonlijk het geval wanneer het kansspel is afgesloten en de prijzen aan de winnaars zijn toegezonden.


13.2 Nieuwsbrieven bij kansspelen

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief door het desbetreffende vakje op de kansspelkaart of in het online formulier aan te kruisen, slaan wij uw e-mailadres op in onze mailinglijst. Wij gebruiken deze uitsluitend om u onze nieuwsbrief toe te zenden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door op de link “Afmelden” in de nieuwsbrief te klikken.

Versie juni 2020