Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen

In het hiernavolgende informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedure wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) is

eyes + more
Langemunt 41
9000 Gent.

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via data-protection@eyesandmore.be of op ons postadres onder vermelding van ‘functionaris voor gegevensbescherming’.

3. Uw rechten

U heeft tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:

3.1 Algemene rechten

U heeft recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover u toestemming heeft verleend voor verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze tegen over ons met toekomstige werking in te trekken.

3.2 Rechten inzake de gegevensverwerking overeenkomstig het gerechtvaardigd belang

U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt e), AVG (verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG (verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als u bezwaar heeft gemaakt, staken wij de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.3 Rechten inzake direct marketing

Voor zover wij de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, heeft u overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

3.4 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een aangewezen toezichthoudende autoriteit over het door ons verwerken van uw persoonsgegevens.

4. Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

Als u onze website enkel gebruikt om informatie te vinden, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG:

–IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, het verschil in tijdzones met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de overgebrachte hoeveelheid gegevens, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware.

5. Contactopname per e-mail of contactformulier

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Voor zover wij via ons contactformulier gegevens opvragen die niet noodzakelijk zijn voor het opnemen van contact, hebben wij deze gegevens als optioneel gemarkeerd. Deze gegevens worden door ons gebruikt om uw aanvraag te concretiseren en beter te kunnen afhandelen. Het meedelen van deze gegevens geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er bovendien mee in dat wij, indien van toepassing, ook via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde voor de toekomst intrekken.

De in dit verband voorkomende gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan, indien wettelijke bewaringstermijnen van toepassing zijn.

6. Nieuwsbrief

6.1 Algemene informatie

Met uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze actuele aanbiedingen.
Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogeheten double opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail toesturen aan het opgegeven e-mailadres waarin wij u om bevestiging vragen of uw de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen.

Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adres, het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op. Het doeleinde van deze procedure is dat wij kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

Verplichte gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief zijn uw e-mailadres en de aanspreektitel. De invoer van overige, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel het toesturen van de nieuwsbrief. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. De intrekking kunt u kenbaar maken door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door contact op te nemen met de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming.

6.2 Newsletter tracking / MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert ten behoeve van het verkrijgen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadressen), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.
MailChimp beschikt over een certificering volgens het ‘EU-US-Privacy-Shield’. Het ‘Privacy-Shield’ is een akkoord tussen de Europese Unie (EU) en de VS dat de naleving van de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in de VS moet waarborgen.
Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een met MailChimp verstuurde e-mail opent, maakt een in de e-mail verborgen bestand (zogeheten webbeacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht werd geopend en op welke links er eventueel werd geklikt. Bovendien wordt er technische informatie verzameld (bijv. het tijdstip van opvraging, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegeschreven aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze dient uitsluitend voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvanger.
Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een link ter beschikking. Daarnaast kunt u zich ook direct op de website voor de nieuwsbrief afmelden.

De gegevensverwerking wordt verricht op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a, AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De intrekking laat de rechtmatigheid van de reeds voltrokken gegevensverwerkingen onverlet.
De gegevens die u ons in bewaring heeft gegeven ten behoeve van het verkrijgen van de nieuwsbrief worden totdat u bent uitgeschreven voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen, en nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd. Dit laat de gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) onverlet.
Meer informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Registratie en gebruik van het portaal

U heeft de mogelijkheid om zich bij ons te registreren en een klantaccount aan te maken. Voor de registratie verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • aanspreektitel
 • voornaam
 • achternaam
 • e-mail
 • wachtwoord

Nadat u succesvol bent geregistreerd, ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang en kunt de door u ingevoerde gegevens inzien en beheren. De registratie geschiedt vrijwillig, maar kan een voorwaarde zijn om gebruik te maken van onze diensten.

Als u gebruikmaakt van ons portaal, slaan wij uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, indien van toepassing ook gegevens over de betaalwijze, op, totdat u uw toegang definitief wist. Voorts slaan wij de door u ingevoerde vrijwillige gegevens op voor de periode dat u gebruikmaakt van het portaal, voor zover u deze niet eerder verwijderd. Alle gegevens kunt u beheren en wijzigen in de beschermde klantomgeving. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), AVG.

8. Online bestellingen - shop

Als u op onze website een online bestelling plaatst, verzamelen wij verschillende gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst. Rechtsgrond is de sluiting en uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AGV. De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de overeenkomst en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Voor het afhandelen van de betaling gebruiken wij verschillende paymentserviceproviders die altijd worden vermeld en direct uw ingevoerde gegevens opnemen en zodoende ontvanger zijn van uw persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de betalingsprocedure. Rechtsgrond voor het inschakelen van paymentserviceproviders is de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AGV. De opslag ten behoeve van de betaling geschiedt voor de duur van de betalingsverwerking.

9. Sollicitaties

U kunt bij ons bedrijf langs elektronische weg solliciteren, in het bijzonder via e-mail of webformulier. Uw gegevens zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie en niet aan derden doorgeven. Houdt u er alstublieft rekening mee dat onversleuteld verzonden e-mails onbeschermd worden doorgeven.

U kunt ook online bij ons bedrijf solliciteren via ons sollicitatieportaal. Uw online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding direct doorgegeven aan de personeelsafdeling en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie en niet aan derden doorgeven. Meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van de sollicitatieprocedure vindt u in de privacyverklaring van ons sollicitatieportaal.

Als u gesolliciteerd heeft naar een bepaalde functie en deze vacature reeds is vervuld of als wij u eveneens of nog beter geschikt achten voor een andere functie, zullen wij uw sollicitatie graag doorsturen binnen ons bedrijf. Deelt u ons alstublieft mee indien u geen toestemming verleend voor het doorsturen van uw sollicitatie.

Uw persoonsgegevens worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure direct gewist, dan wel na maximaal 6 maanden, voor zover u ons geen uitdrukkelijke toestemming verleend voor het langer opslaan van uw gegevens of indien er sprake is van de totstandkoming van een overeenkomst. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), AVG alsmede § 26 BDSG [Duitse wet bescherming persoonsgegevens].

10. Gebruik van socialmediaplug-ins

Deze website gebruikt socialmediaplug-ins van de aanbieder

 • Facebook (eigenaar: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (eigenaar: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • Google+ (eigenaar: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Instagram (eigenaar: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
 • YouTube (eigenaar: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Deze plug-ins verzamelen gewoonlijk standaardgegevens van u en gegeven deze door aan de server van de desbetreffende aanbieder. Om de bescherming van uw privacy te waarborgen, hebben wij technische voorzorgsmaatregelen genomen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet zonder uw toestemming door de aanbieders van de desbetreffende plug-ins kunnen worden verzameld. Bij het bezoeken van een site waarin plug-ins zijn geïntegreerd, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas door te klikken op het desbetreffende symbool wordt de plug-in ingeschakeld en geeft u dientengevolge uw toestemming voor het doorgeven van uw gegevens aan de desbetreffende aanbieder. Rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, punt a) en f), AVG.

De plug-ins verzamelen na inschakeling ook persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, en sturen deze naar de server van de desbetreffende aanbieder, waar deze worden opgeslagen. Bovendien plaatsen ingeschakelde socialplug-ins bij het openen van de desbetreffende website een cookie met een duidelijke identificatie. Hierdoor kunnen de aanbieders ook profielen opstellen over uw gebruikersgedrag. Dit gebeurt ook als u geen lid bent van het sociale netwerk van de desbetreffende aanbieder. Als u lid bent van het sociale netwerk van de aanbieder en u tijdens uw bezoek op de website bent ingelogd bij het sociale netwerk, kunnen uw gegevens en andere soorten informatie door het bezoek van deze website worden gekoppeld aan uw profiel op het sociale netwerk. Op de precieze omvang van de gegevens die van u worden verzameld door de betreffende aanbieder, hebben wij geen invloed. Voor meer informatie over de omvang, de wijze en het doeleinde van de gegevensverwerking en over rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy raadpleegt u alstublieft de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk. Deze zijn te vinden op de volgende adressen:


Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/nl/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
YouTube: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl&gl=nl

11. Gebruik van cookies:

De internetsites gebruiken voor een deel zogeheten cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.
De meeste cookies die door ons worden gebruikt, zijn zogeheten ‘session-cookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparatuur totdat u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit alsmede het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser inschakelt. Als u cookies uitschakelt, kan de werking van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het doorvoeren van het elektronische communicatieverkeer of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het functioneren van het winkelmandje), worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG opgeslagen. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang in het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en het zo optimaal mogelijk beschikbaar stellen van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden ze apart behandeld in deze privacyverklaring.

12. Websiteanalyse, reclame en tools

Ten einde onze websites te kunnen analyseren en optimaliseren, gebruiken wij verschillende diensten die hieronder worden beschreven. Zo kunnen wij bijv. analyseren hoeveel gebruikers onze website bezoeken, welke informatie het meest wordt opgevraagd of hoe gebruikers het aanbod ontdekken. Wij verzamelen onder andere gegevens over vanaf welke internetsite de betrokken persoon op een internetsite is beland (zogeheten referrer), op welke subpagina’s van de internetsite er werd gekeken en hoe vaak en hoelang een subpagina werd bekeken. Dit helpt ons om ons aanbod gebruikersvriendelijk vorm te geven en te verbeteren. De daarbij verzamelde gegevens dienen er niet toe om afzonderlijke gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens verzameld. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

12.1 Google Analytics

De website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Het gebruik omvat de modus Universal Analytics. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te schrijven aan een pseudonieme user-ID en op die wijze de activiteiten van een gebruiker te analyseren, ongeacht het gebruikte apparaat.

Google Analytics gebruikt cookies die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres echter door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van het akkoord over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar worden ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige diensten voor de eigenaar te verrichten die gerelateerd zijn aan het websitegebruik en internetgebruik. In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang gelegen in de gegevensverwerking. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is § 15 Abs. [lid] 3 van het Duitse Telemediengesetz (TMG) resp. artikel 6, lid. 1, punt f, AVG. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikersindentificatie (bijv. user-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 38 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaringstermijn is verstreken, gebeurt automatisch één keer per maand. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://policies.google.com/?hl=nl

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een instelling van uw browser-software aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u door de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren, verhinderen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd dan wel doorgegeven aan Google, en ook dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Opt-outcookies verhinderen dat er in de toekomst gegevens van u worden verzameld bij het bezoek van deze website. Om te verhinderen dat Universal Analytics op meerdere apparaten van u gegevens verzameld, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen doorvoeren. Als u hierop klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren

Onze website gebruikt verder Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruikt van de diverse varianten van onze website en helpt ons om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren in overeenstemming met het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerde tool.

12.2 Google Analytics Remarketing

Voor onze websites gebruiken we de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google Adwords en Google DoubleClick, ongeacht welk apparaat wordt gebruikt. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing geproduceerde reclamedoelgroepen te koppelen aan de functies van Google Adwords en Google DoubleClick, ongeacht het gebruikte apparaat. Op deze wijze kunnen aan interesses gerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) op u werden afgestemd, ook worden weergeven op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc).
Als u in dit kader uw toestemming heeft verleend, koppelt Google voor dit doeleinde uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw google-account. Op deze wijze kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden gezet.
Ter ondersteuning van deze functie verzameld Google Analytics bij google geauthentiseerde ID’s van gebruikers die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens, om doelgroepen voor de advertenties te definiëren en aan te maken, die op alle apparaten van de gebruiker worden getoond.
U kunt bezwaar maken tegen de remarketing/targeting over al uw apparaten door de personaliseerde reclame in uw google-account permanent uit te schakelen; klik hiervoor op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Het samenvoegen van de verzamelde gegevens in uw google-account geschiedt uitsluitend op grond van uw toestemming die u Google verleent of kunt intrekken (artikel 6, lid 1, punt a, AVG). Bij verwerkingen van gegevens die niet kunnen worden samengevoegd in uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging) berust het verzamelen van de gegevens op artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in het feit dat de eigenaar van de website voor reclamedoeleinden belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoeker. Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

12.3 Google Adwords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google Adwords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (‘Google’).
In het kader van Google AdWords gebruiken wij zogeheten Conversion-Tracking. Als u op een door Google verspreide advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversion-tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te kunnen identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.
Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites door AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie dient ertoe om conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die gekozen hebben voor conversion-tracking. De klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgestuurd die voorzien is van een conversion-tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen eenvoudigweg uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion-tracking.
De opslag van ‘Conversion-Cookies’ geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als ook zijn reclame te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacyvoorwaarden van Google: https://www.google.de/policies/privacy/. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit alsmede het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser inschakelt. Als u cookies uitschakelt, kan de werking van deze website beperkt zijn.

12.4 Facebook pixel

Onze website gebruikt ten behoeve van conversiemeting de pixel van Facebook om acties van bezoekers op de website bij te houden, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’).
Op die manier kan het gedrag van de websitebezoeker worden getraceerd, nadat hij door een klik op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder werd doorgestuurd. Daardoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische doeleinden en ten behoeve van marktonderzoek worden geëvalueerd en toekomstige reclameboodschappen worden geoptimaliseerd.
De verzamelde gegevens zijn voor ons als eigenaar van deze website anoniem, wij kunnen niet de identiteit van de gebruiker traceren. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig de richtlijn die Facebook hanteert voor het gebruik van persoonsgegevens. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina’s van Facebook alsmede buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan door ons als eigenaar van de website niet worden beïnvloed.
In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer bepalingen ter bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.
U kunt bovendien de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ onder de instellingen voor advertenties uitschakelen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daarvoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.
Als u geen Facebook-account heeft, kunt de op het gebruik gebaseerde reclame van Facebook ook op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

12.5 New Relic

Op deze website gebruiken wij een plug-in van de webanalysedienst New Relic. Hierdoor kunnen wij statistische evaluaties over de snelheid van de website bijhouden. Deze dienst wordt geëxploiteerd door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA.
Als een gebruiker een website van dit aanbod bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser direct verbinding met de servers van New Relic. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die New Relic met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u hierover daarom voor zover onze kennis van zaken reikt. Door de geïntegreerde plug-in krijgt New Relic bericht dat de gebruiker de desbetreffende site van dit aanbod heeft geraadpleegd. Als de gebruiker bij New Relic is ingelogd, kan New Relic het bezoek toeschrijven aan zijn account bij New Relic. In het geval dat een gebruiker geen lid is van New Relic, bestaat er desondanks de mogelijkheid dat New Relic zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Meer informatie over het doeleinde, de omvang van de gegevensverzameling, de overige verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic alsmede de daarmee verband houdende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen zij vinden in de privacyverklaring van New Relic.
Wij maken gebruik van New Relic om meer over de werking van onze website te weten te komen. Dit houdt een gerechtvaardigd belang in zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Als een gebruiker lid is van New Relic en niet wil dat New Relic via dit aanbod gegevens over hem verzameld en aan zijn bij New Relic opgeslagen gegevens koppelt, moet hij voor het bezoeken van de internetsite uitloggen bij New Relic.

12.6 Hotjar

Deze website gebruikt Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruikersgedrag op onze website te meten en te evalueren. De informatie die daarbij door de ‘tracking code’ en ‘cookie’ over uw bezoek op onze website worden gegenereerd, wordt doorgegeven aan de Hotjar server in Ierland en aldaar opgeslagen. Door de tracking code wordt de volgende informatie verzameld: gegevens die gerelateerd zijn aan het apparaat.
De volgende informatie kan door uw apparaat of uw browser geregistreerd worden:

 • het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd format)
 • uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, voor zover u ons dit via onze website beschikbaar heeft gesteld
 • beeldschermgrootte van uw apparaat
 • apparaattype en browserinformatie
 • geografische locatie (alleen het land)
 • de voorkeurstaal om de website weer te geven
 • loggegevens

De volgende gegevens worden automatisch door onze server vastgelegd als hotjar wordt gebruikt:

 • verwijzende domein
 • bezochte pagina’s
 • geografische locatie (alleen het land)
 • de voorkeurstaal om de website weer te geven
 • datum en tijdstip waarop de website werd bezocht

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten van het gebruik op te maken alsmede overige diensten die het gebruik van de website en de internetevaluatie van de website betreffen. Hotjar gebruikt om de opdracht uit te voeren ook diensten van externe bedrijven, bijvoorbeeld Google Analytics en Optimizely. Deze externe bedrijven kunnen informatie opslaan die uw browser in het kader van het bezoeken van de website verstuurt, bijv. cookies of IP-aanvragen. Raadpleeg voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken hun betreffende privacyverklaringen. U kunt het verzamelen van gegevens door Hotjar hier verhinderen. Het gebruik van Hotjar geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als ook zijn reclame te optimaliseren.

12.7 Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypen zogeheten webfonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een site laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd geraadpleegd. Wij maken gebruik van Google Web Fonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit houdt een gerechtvaardigd belang in zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt er door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

12.8 Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Het gebruik van de functies van Google Maps is noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie zal doorgaans worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar worden ingekort. De aanbieder van de site heeft geen invloed op de doorgifte van gegevens.
Wij maken gebruik van Google Maps in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit houdt een gerechtvaardigd belang in zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12.9 Fonts.com

Deze website gebruikt ‘fonts.com’, een lettertypedienst van Linotype GmbH (‘fonts.com’), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Duitsland (‘fonts.com’). Elke keer als de website word geraadpleegd, worden er van een ‘fonts.com’-server bestanden gedownload om teksten in een bepaald lettertype weer te geven. Daarbij kan uw IP-adres worden doorgeven aan een server van ‘fonts.com’ en in het kader van de gebruikelijke weblog worden opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie is de taak van ‘fonts.com’, de desbetreffende voorwaarden en instelmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van ‘fonts.com’. De vormgeving van onze website houdt een gerechtvaardigd belang in, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

13. Doorgifte van gegevens

Doorgifte van uw gegevens aan derden vindt plaats, indien wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, de doorgifte van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de doorgifte van uw gegevens of de doorgifte beantwoordt aan onze gerechtvaardigde belangen.

Externe dienstverleners en partnerondernemingen, bijvoorbeeld online paymentserviceproviders of het postorderbedrijf dat belast is met de verzending, krijgen uw gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling. In deze gevallen beperkt de omvang van de doorgegeven gegevens zich echter tot het noodzakelijke minimum. Voor zover onze dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen, waarborgen wij in het kader van de orderverwerking overeenkomstig artikel 28, AVG dat zij de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op dezelfde wijze in acht nemen. Neem hiertoe ook kennis van de betreffende privacyverklaringen van de aanbieder. Voor de content van externe diensten is de betreffende dienstaanbieder verantwoordelijk, waarbij wij voor zover haalbaar de diensten controleren op het in acht nemen van de wettelijke eisen.

Wij achten het belangrijk om uw gegevens binnen de EU / de EER te verwerken. Het kan echter voorkomen dat wij gebruikmaken van dienstverleners die buiten de EU / EER gegevens verwerken. In dat geval verzekeren wij ons ervan dat de ontvanger vóór de doorgifte van uw persoonsgegevens gezorgd heeft voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Daarmee wordt bedoeld dat op basis van EU-standaardovereenkomsten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-Privacy Shield, een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt behaald dat vergelijkbaar is met de standaarden binnen de EU.

14. Gegevensbeveiliging

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedure wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Versie mei 2018