IEDERE BRIL ÉÉN VASTE PRIJS


Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen

Contact

eyes + more
Langemunt 41
9000 Gent

E-mail: klantenservice@eyesandmore.be
Tel: 09/274 04 88

KvK nummer: 0314595348
BRW nummer: BE0657881021

Privacy beleid

Algemeen

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle informatie die geregistreerd wordt in onze stores.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens

eyes + more neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bij alleen het gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • Bij de uitvoering van een opdracht aan eyes + more.
 • Bij het verlenen van service en/of garantie.
 • Bij aanmelding voor een loyaliteitsprogramma en/of marketinguitingen en/of nieuwsbrief.
 • Contactformulieren op de website.
 • Sollicitatieformulieren op de website

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen;

 • Naam, adres, geboortedatum, en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mail adres.
 • De sterktegegevens van uw ogen en mogelijke bijzonderheden ten aanzien van uw ogen.
 • Uw BSN nummer, uw zorgverzekeraar, polis nummer en bankrekeningnummer indien u ons verzoekt om de declaratie bij uw zorgverzekeraar van uw bij ons gekochte product door eyes + more te laten verzorgen.
 • Uw bankrekeningnummer indien u ons verzoekt om een retourbetaling.

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door eyes + more gebruikt om een opdracht uit te voeren, u te informeren over de status van uw opdracht, voor het meten van de klanttevredenheid, om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen en voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan zowel elektronisch als per post plaatsvinden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van eyes + more dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice of zelf verwerken door in te loggen bij “Mijn account” op onze website.

Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.

eyes + more zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die eyes + more over u verzamelt door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de Afdeling Klantenservice van eyes + more te richten. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij eyes + more geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Daarnaast kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen door in te loggen bij “Mijn account” op onze website of de gegevens laten wijzigen in één van onze stores in Nederland..

Cookies

Het plaatsen en gebruiken van cookies is een manier om informatie te verzamelen en te gebruiken. Het maakt het gebruik van onze website gemakkelijker voor u.

Cookies worden op eyesandmore.nl gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uw favoriete monturen en uw winkelwagen worden bewaard. Ook als u de website afsluit.
 • U blijft automatisch ingelogd als u op de website heeft aangeven dat u dit wilt. Ook als u de website afsluit.
 • Het op anonieme verzamelen van het bezoek en het gebruik van de website.

Alle informatie die wij verzamelen wordt slechts gebruikt voor het anoniem verzamelen van gegevens over het

bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om onze website steeds verder te verbeteren en zal niet met derden worden gedeeld.

Indien u onze website dertig dagen aaneengesloten niet bezocht heeft worden de door onze website geplaatste cookies automatisch verwijderd.

De meeste browserprogramma’s accepteren cookies automatisch. Cookies van eyesandmore.nl zijn veilig en kunnen geen schade aan uw computer veroorzaken. Spam is geen gevolg van cookies. Toch kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. Ook zonder cookie kunt u gebruik maken van onze website. Zij het dat een aantal functionaliteiten mogelijk niet zullen werken.

Contactadres

Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

eyes + more
Afdeling klantenservice
Langemunt 41
9000 Gent

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestelling(en) bij en/of overeenkomsten van of met eyes + more.
 • De bij een offerte of aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij eyes + more uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.
 • Bij iedere bestelling geeft de consument te kennen dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • De toepasselijkheid van (de bedingen uit) enige algemene (inkoop)voorwaarden van de consument van eyes + more wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van eyes + more, vindbaar op de navolgende link: https://www.eyesandmore.nl/algemene-voorwaarden. Op verzoek zendt eyes + more een schriftelijk exemplaar toe.
 • Eyes + more behoudt zich het recht voor haar leveringsvoorwaarden op enig moment te wijzigen.
 • Indien een bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig. De betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 Definities

 • Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan per brief, per e-mail of per fax of enig andere wijze van niet mondelinge communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen daarmee gelijk gesteld kan worden.
 • Onder ter hand stellen wordt tevens begrepen alle vormen van toezending alsmede het digitaal toegankelijk maken van het kennisnemen van de voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 • Alle offertes en/of aanbiedingen van eyes + more zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand wanneer een bestelling van de consument door eyes + more wordt aanvaard.
 • Eyes + more is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met consumenten aan derden over te dragen. De consument zal hieraan, voor zover nodig, alle medewerking verlenen. Eyes + more heeft tevens het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4 Prijzen

 • Alle prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt na bestelling door de consument, dan heeft de consument het recht de order te annuleren.
 • Eventuele verpakkings-, transport- en leveringskosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Levering

 • Levering geschiedt op de in de overeenkomst bepaalde plaats van aflevering.
 • Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en bevatten geen fatale termijn.
 • Eyes + more raakt met betrekking tot de leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij na het verstrijken van de overeengekomen indicatieve termijn schriftelijk in gebreke is gesteld door de consument waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en Eyes + more nalatig blijft in de levering behoudens indien en voor zover één en ander wordt veroorzaakt door omstandigheden die eyes + more niet althans niet geheel en al zijn toe te rekenen.
 • Indien de producten niet leverbaar zijn binnen de indicatieve levertijd zal eyes + more overleggen met de consument over mogelijke oplossingen.
 • Het risico van de te leveren zaken gaat over op de consument op het moment dat eyes + more die zaken op de overeengekomen plaats van aflevering aan de consument ter beschikking stelt ongeacht of de consument die zaken daadwerkelijk in ontvangst neemt.

Artikel 6 Annulering/wijziging orders

 • Annulering of wijziging van een bestelling door de consument is louter mogelijk indien de bestelling door eyes + more nog niet verwerkt en/of doorgestuurd is naar de leverancier. Een verwerkte of doorgestuurde bestelling is niet meer te annuleren of te wijzigen en zal derhalve gefactureerd worden en door de consument betaald dienen te worden.
 • Indien een bestelde zaak om enige reden niet meer leverbaar is, behoudt eyes + more zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren. De consument wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Een eventueel voor de bestelling vooruit betaald bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald aan de consument.
 • Bij annulering van de bestelling en/of overeenkomst door de consument is deze gehouden aan eyes + more die kosten te betalen die eyes + more in redelijkheid en aantoonbaar heeft.

Artikel 7 Reclamatie en garantie

 • eyes + more staat ervoor in dat de geleverde zaken voldoen aan de eigenschappen en kwaliteiten zoals tussen partijen overeengekomen.
 • Op geleverde producten is een garantietermijn van 1 jaar van toepassing. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de afleverdatum van het geleverde product.
 • Een gebrek dient de consument binnen twee maanden na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan eyes + more.
 • In geval van garantie zal eyes + more het gebrek herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product, indien het oorspronkelijk gekochte product niet meer leverbaar is. Indien een product binnen twee maanden na ontdekking en melding van het gebrek niet naar tevredenheid van de klant is en eyes + more geen voor de klant passende oplossing kan bieden, geldt een 'niet goed geld terug' garantie.
 • Indien de klant gebruik maakt van de 'niet goed geld terug garantie' dan wordt het retour te betalen bedrag door het hoofdkantoor van eyes + more op een door de klant opgegeven rekeningnummer overgemaakt binnen 10 werkdagen nadat het product retour gegeven is in de store. Slechts op de dag van betalen van het product is retourbetaling in de store mogelijk maar dan slechts wanneer er voldoende contant geld in de store aanwezig is. Dit ter beoordeling van de Storemanager.
 • In geval van garantie blijft de oorspronkelijke afleverdatum van het gekochte product van kracht.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 • Eyes + more blijft volledig eigenaar en behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment dat de verkoopsom door de consument volledig is betaald aan eyes + more.
 • Zolang het eigendom van de geleverde en te leveren zaken niet op de consument zijn overgegaan mag deze de zaken niet verpanden zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 juncto artikel 3:98 BW of aan derden enig andere recht daarop verlenen.
 • Eyes + more is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de consument aanwezig zijn terug te nemen indien de consument in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of indien eyes + more aanwijzingen heeft dat de consument in gebreke zal komen. De consument zal in het verlengde daarvan op eerste verzoek van eyes + more de desbetreffende zaken terugleveren.

Artikel 9 Betaling

 • De betaling dient te geschieden bij levering van de za(a)k(en). Is de zaak niet direct leverbaar en dient de zaak besteld te worden ten behoeve van de consument, dan dient de consument een aanbetaling van ten hoogste de helft van de aankoopsom van de zaak te betalen aan eyes + more.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling, (buiten)gerechtelijke schuldsaneringsregeling of curatele zijn de vorderingen van eyes + more en de verplichtingen van de consument jegens eyes + more onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst

 • Eyes + more heeft het recht de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk te beëindigen indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betalingen van een factuur.
 • Zowel Eyes + more als de consument hebben het recht de overeenkomst tussen hen met onmiddellijke ingang buitengerechtelijke schriftelijk te beëindigen indien de ander:
  • in staat van faillissement is verklaard;
  • in surseance van betaling komt te verkeren;
  • in de (buiten)gerechtelijke schuldsaneringsregeling is gekomen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendommen ter zake van de door eyes + more op grond van de overeenkomst verstrekte of openbaar gemaakte informatie en/of zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, testen, readers, rapporten, adviezen, modellen, oefenmateriaal, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en offertes, berusten bij eyes + more dan wel haar leveranciers. De consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij enige overeenkomst tussen partijen aan de consument zijn toegekend.

Artikel 12 Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • Eyes + more zal de persoonsgegevens van de consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door eyes + more kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de consument te informeren over relevante producten en diensten van eyes + more en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
 • Indien de consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van eyes + more en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan eyes + more laten weten.
 • De consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de consument dit schriftelijk of elektronisch aan eyes + more te melden.
 • Meer informatie over het privacybeleid van eyes + more kan worden aangetroffen op de website van eyes + more.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • Behoudens hetgeen hiervoor in artikel 7 is bepaald aanvaardt eyes + more geen enkele aansprakelijkheid voor schade. Indien en voor zover eyes + more desondanks aansprakelijkheid aanvaardt dan wel aansprakelijkheid door de rechter onherroepelijk wordt vastgesteld zal dit nimmer betreffen aansprakelijkheid voor directe dan wel gevolgschade.
 • In geval eyes + more aansprakelijk wordt bevonden ter zake de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten zal die aansprakelijkheid gelden tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij ter zake wordt uitbetaald. Indien er geen sprake is van een verzekering dan wel de verzekering niet tot uitkering is gehouden, is de aansprakelijkheid van eyes + more beperkt tot maximaal aan de overeenkomst in kwestie verbonden koopsom dan wel betalingsverplichting.

Artikel 14 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van partijen en die overeenkomstig de in het handelsverkeer geldende opvattingen ook niet voor haar risico kan komen, waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht dient mede te worden verstaan werkstakingen door personeelsleden van eyes + more.
 • Indien een situatie van overmacht langer duurt dan 60 dagen dan wel het ernaar uitziet dat een termijn van 60 dagen daardoor zal worden overschreden en partijen het niet eens worden over voortzetting al dan niet onder gewijzigde condities van de overeenkomst, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen door één der partijen reeds is uitgevoerd dan wel gepresteerd dient door de andere partij te worden betaald c.q. te worden vergoed.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn dan wel betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen

 • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan in verband met tussen partijen te sluiten overeenkomsten en andere handelingen die samen hangen met de te sluiten overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Oost – Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Niettemin behoudt eyes + more zich de keuze voor om enig geschil tussen partijen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.